Regulamin Szkółki Piłkarskiej LIONS

Szkółka Piłkarska prowadzi zajęcia rekreacji ruchowej związanej z piłką nożną dla chłopców i dziewcząt w wieku lat 4 -13


1. Zajęcia w Szkółce Piłkarskiej są płatne. Opłatę za szkolenie należy wpłacić z góry za każdy miesiąc w terminie do 8 każdego miesiąca osobiście trenerowi grupy.


2. W przypadku braku wpłaty czesnego, Szkółka Piłkarska Lions zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np.: po wcześniejszym upomnieniu przez trenera prowadzącego bądź koordynatora centrum o braku wpłaty - odmowy udziału zawodnika w treningu lub zawodach.


3. Opuszczenie kilku treningów z powodu choroby lub innych przyczyn nie jest podstawą do obniżenia lub zwolnienia z opłaty miesięcznej dla członka szkółki lecz podlega dyskusji.


4. W razie przypadków losowych Szkółka Piłkarska zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć, o czym opiekun prawny dziecka zostanie powiadomiony. (telefonicznie, email lub sms)


5. Opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (zdjęcia, filmy) do celów związanych z działalnością Lions Szkółka Piłkarska.


6. Szkółka Piłkarska Lions nie ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.


7. Opiekun prawny dziecka zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym przede wszystkim informacji o stanie zdrowia dziecka  ( badania lekarskie) i ewentualnych przeciwwskazaniach do udziału w zajęciach.


8. Za ewentualne szkody związane z nieodpowiednim zachowaniem podopiecznego na zajęciach piłkarskich odpowiada opiekun prawny dziecka.


9. Osoba, która rezygnuje ze szkolenia w Szkółce Piłkarskiej musi powiadomić o tym fakcie trenera przed rozpoczęciem danego miesiąca tylko wówczas opłaty za kolejny miesiąc nie trzeba będzie realizować.              W przeciwnym wypadku opłatę należy uregulować.


10. Trener jest osobą odpowiedzialną za koordynację wszystkich elementów całego zespołu, i za jego prawidłowe funkcjonowanie. Wszyscy uczniowie powinni, więc działać zespołowo i zawsze razem. Nie powinni opuszczać zajęć bez specjalnego zezwolenia trenera.


11. Uczestnik Lions Szkółka Piłkarska wita się z każdym kolegą z tej szkoły przez uścisk dłoni. W ten sam sposób wita - na znak szacunku - wszystkich dorosłych pracujących w szkole.


12. Każdy zawodnik szkoły zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności sportowych. W związku z tym szkoła zapewnia organizację całorocznych zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, w tym campy szkoleniowe w okresie wolnym od nauki i zgrupowania.


13. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie i kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania, w tym także w stosunku do rodziców i kibiców drużyny przeciwnej oraz o nie podpowiadanie zawodnikom jak mają grać. Instruowanie zawodników leży w gestii trenerów.


14. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody lub treningi.


15. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do podjęcia przez Lions Szkółkę Piłkarską stosownych decyzji, w tym wydalenia ze Szkółki Piłkarskiej Lions.

Nasi Sponsorzy

Alternative content

Get Adobe Flash player